หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา
ชื่อบริษัท : บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด / Lai Brothers Corporation Co., Ltd.
วันจัดตั้งบริษัท : วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2548
คณะกรรมการบริหาร
และที่ปรึกษาอาวุโส :
นายอรุณ ธรรมเป็นศรี (ประธานบริษัท)
อริษา นิมมานเหมินท์ ( ผู้จัดการฝ่ายตลาด )
ศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ ( ที่ปรึกษาอาวุโส )
Kazuhiko Hata ( ที่ปรึกษา )
Tomoyuki Hachuda ( ที่ปรึกษา )
Ryusuku Takahashi ( ที่ปรึกษา )
ที่อยู่บริษัท (ไทย): 77/254 ราชเทวีทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-2559681-2
Fax : 02-653-6335
ที่อยู่บริษัท (ญี่ปุ่น): 4-21-8 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo. Zip Code 160-0023 Japan.
ทุนจดทะเบียน : 9,000,000 บาท
หมายเลขสมาชิกสภาอุตสาหกรรม ทน.0.2677
หมายเลขสมาชิกหอการค้าไทย T5100493
หมายเลขสมาชิกหอการค้าญี่ปุ่น 1920OTH
   
 
 
ศาสตราจารย์ ดร. กระแส ชนะวงศ์ (ที่ปรึกษาอาวุโส)
เกิดที่ขอนแก่น เมื่อปี้พ.ศ.2477 ได้รับรางวัลRamon Magsaysayที่ประเทศฟิลิปปินส์ในปีพ.ศ. 2516 ในสาขาผู้นำชุมชนยอดเยี่ยม เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดขอนแก่น 2 ครั้ง และของกรุงเทพมหานคร 2 ครั้ง ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในปีพ.ศ.2538 และเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในปีพ.ศ.2544 ต่อมาในปีพ.ศ.2547 ได้รับเครื่องราชฯ “The Grand Cordon of the Order of Rising Sun” จากพระจักรพรรดิประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นผู้ก่อตั้งและประธานศูนย์เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติเอเชีย ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย และที่ปรึกษาบริษัทฆ่าเวลา
 
 
  นายอรุณ ธรรมเป็นศรี (ประธานบริษัท)
เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปีพ.ศ.2519 ศึกษาจบปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทองสาขาภาษาญี่ปุ่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากได้เข้าทำงานกับบริษัทMitsubishi Shoji Machine Tool Sales Corporation จำกัด ได้มีโอกาส ศึกษาต่อจนจบปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยAoyama Gakuin กรุงโตเกียว โดยในระหว่างที่ศึกษาในประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้เข้าทำงานที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ทางด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.