หน้าแรก / บทสัมภาษณ์
บทสัมภาษณ์คุณกษิต ภิรมย์ อดีตเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียว และสหรัฐอเมริกา

 1. ประวัติย่อ

    เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปีพ.ศ.2487 ได้เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศในพ.ศ.2511 ตั้งแต่ปีพ.ศ.2534 จนถึงปีพ.ศ.2548 ได้รับตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำหลายประเทศ เช่น รัสเซีย อินโดนีเซีย เยอรมัน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ตามลำดับ หลังจากเกษียณจากราชการแล้ว ได้รับตำแหน่งที่ปรึกษาของผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยในปี พ.ศ.2549 ปัจจุบัน เป็นผู้แทนสถาบัน Caux Round Tableประจำประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งเป็นที่ปรึษาอาวุโสของบริษัทฆ่าเวลาจำกัด
 
2. ปรัชญา คติพจน์ ในการดำรงชีวิต
    “ขวนขวายคิดไปข้างหน้า ไม่ยึดติดในอดีต คิดและทำในสิ่งที่ดี ด้วยความสนุกสานกับสิ่งที่ทำ” 
เนื่องจากผมเติบโตจากครอบครัวราชการ และได้มีโอกาสเรียนเมืองนอก เมื่อกลับมาก็อยากจะทำงานเพื่อสังคม ก็เลยรับราชการ รับใช้ประเทศชาติ ซึ่งวิธีการทำงานก็ได้รับแบบอย่างจากพ่อ คือการซื่อสัตย์ในการทำงาน ทำให้ดีที่สุด เต็มความสามารถ ผมไม่ชอบการวิ่งเต้น ประจบสอพลอ อยากได้อะไร ก็พยายามหามาได้ด้วยความสามารถของตัวเอง ตัวผมเองนั้นโชคดี ที่ได้มีโอกาสทำงานสำคัญๆ เสิรมสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดจนได้มีทุกวันนี้ สำหรับผมแล้ว การสร้างความสมดุลด้านเวลา ระหว่างการงาน และครอบครัว นั้นเป็นสิ่งสำคัญ ผมพยายามทำงานร่วมกันกับภรรยา และครอบครัว ในพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน และพยายามสอนลูกไม่ให้เอาเปรียบคน ให้เป็นคนดี เปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ สอนให้ไม่เป็นเบียดเบียนใคร ช่วยเหลือใครได้ก็ทำ พยายามในสิ่งที่ตนทำให้ดีที่สุด
 
3. เรื่องเลวร้ายที่สุดในชีวิต และผ่านพ้นมาได้อย่างไร
เหมือนข้าราชการประจำทั่วๆ ไป คือถึงจุดหนึ่ง เมื่อเติบโตขึ้นไปในวงราชการ ก็จะต้องเผชิญกับความประสงค์ร้าย หรือแรงกดดันทางการเมืองที่ไม่ได้เป็นประโยชน์อันใดต่อประเทศชาติเลย สิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่เลวร้ายมาก ซึ่งในบางครั้งมีารบีบคั้น และกดดันเป็นอย่างมาก ถึงกระทั่งอยากทำให้ผมลาออกจากราชการ แต่ก็คิดอยู่เสมอว่า ต้องยืนหยัดและไม่คล้อยตาม ไม่อ่อนโอนต่อสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ เป็นอันขาด และจะต้องยืนหยัดอยู่บนความถูกต้อง ผมอาจจะโชคดี ตรงที่ผมไม่มีความด่างพล้อย ทั้งส่วนตัว และในการรับราชการ อยู่ในศีลธรรมมาโดยตลอด โดยสามารถใช้ผลงานเป็นภูมิคุ้มกัน เพราะผมเองมีผลงานดีมาโดยตลอด และไม่เคยทำตัวเป็นสมุนทางการเมือง หรือทำอะไรที่ทำให้คนดูหมิ่นดูแคลน ขาดความเกรงใจ ผมเพียงแต่มีความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ทำเพื่อประเทศชาติ จึงไม่มีใครมาสามารถกลั่นแกล้งได้
 
4. มองเมืองไทย ด้านสังคม และเศรษฐกิจ อย่างไรบ้าง
สังคมไทย ไม่เคยผ่านปฏิวัติทางสังคมในเชิงความคิด ไม่เคยมีสงครามการเมือง ไม่เคยอดอยากแห้งแล้ง 60 ปีที่ผ่านมา ที่พวกเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระเมตตา มีทศพิษราชธรรม ที่ได้ทรงชี้แนะนำพาความเจริญก้าวหน้ามา อยู่ได้ในสังคมด้วยความมีศักดิ์มีศรี แต่เราอยู่ในโลกาภิวัฒน์ ที่มีการแข่งขัน สังคมไทยต้องยืนหยัดโดยตัวเอง คนไทยต้องยืนหยัดมากขึ้น 
    สังคมไทยต้องการความใสสะอาดมากกว่านี้ การช่วยส่งเสริมธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องร่วมกันแก้ไข ต้องยืนหยัดต่อสู้กับความไม่ชอบมาพากล ต้องมีการเสริมสร้างค่านิยมที่ถูกต้อง “โกงนิดหน่อยแต่มีผลงาน” ไม่ควรได้รับการยอมรับ เพราะไม่ถูกต้อง วิสัยทัศน์ คุณภาพของผู้นำ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ต้องมีผู้นำที่มือสะอาด ตั้งใจรับใช้ประเทศชาติ ช่วยพัฒนาบ้างเมือง ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถออกจากการเมืองทุจริต ซึ่งจะทำให้ประเทศชาติล้าหลังอยู่เรื่อยไป
 
“ต้องแก้ไขปัญหาทางการเมืองก่อน สังคม เศรษฐกิจจึงจะตามมา”
 
    อาจจะกล่าวได้ว่า Political Leadership ทางการเมือง คือต้องอุทิศตัวเองเพื่อสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญมาก และจะต้องให้การศึกษา ข้อมูลแก่ประชาชนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง อะไรคือสิ่งที่ผิด ประการต่อมา ระบบราชการก็จะมีบทบาทที่สำคัญมาก ข้าราชการจะต้องยืนหยัดในอุดมการณ์ที่ดีงาม จะมาอ้างว่า เงินเดือนน้อย เลยต้องโกงกินนั้น ไม่ได้ เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศก็รายได้น้อยอยู่เช่นเดียวกัน ประการต่อมา ก็คือ ภาคเอกชน ซึ่งจะต้องไม่ซื้อความสะดวกบนพื้นฐานของความไม่ถูกต้อง ซึ่งทั้ง 3 ภาคนี้ ดูเหมือนว่าจะต้องมีการปฏิรูปทางด้านความคิด ซึ่งแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยเรามีหลักที่ดีคือพุทธศาสนามาแต่โบราณกาล น่าจะยึดหลักพุทธศาสนานี้มาใช้ เพื่อให้ประเทศชาติดีขึ้น.....

 

ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 Rss ข่าว & ประชาสัมพันธ์

1 9 Oct 2017

1

1
1
1
ห้องเรียนกฎหมาย

1 Rss ห้องเรียนกฎหมาย

1 19 Jan 2016

1

1
1
1
กิจกรรมเพื่อสังคม

 

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.