หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน
 

คำถาม    การต่ออายุใบอนุญาตทำงานทำอย่างไร และหากใบอนุญาตทำงานหมดอายุแล้วต่ออายุได้หรือไม่?

คำตอบ   คนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจต้องยื่นคำขอต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรไทยจากสำนักงานตรวจ

คนเข้าเมืองก่อนการสิ้นอายุใบอนุญาตทำงาน โดยให้ยื่นตามแบบคำขอ ตท.5 และหากใบอนุญาตทำงาน

หมดอายุไปแล้วหรือมายื่นล่าช้ากว่ากำหนด ใบอนุญาตทำงานนั้นไม่สามารถทำการต่ออายุได้ คนต่างด้าวต้อง

ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ตามแบบคำขอ ตท.1 โดยขณะที่ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่

วีซ่าดวงล่าสุดยังต้องเป็นประเภท Non-Immigrant-B และต้องยังไม่หมดอายุการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

 

 

คำถาม   ใบอนุญาตทำงานใกล้หมดอายุแล้ว แต่เอกสารยังไม่สามารถเตรียมพร้อมได้ทันกำหนดเวลาการต่ออายุ หรือคนต่างด้าวทางไปต่างประเทศยังไม่อยู่ในประเทศไทยต้องทำอย่างไร?

คำตอบ   ให้คนต่างด้าว หรือผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามแบบคำขอ ตท.5 พร้อมเอกสารเกี่ยวข้องไว้ก่อนได้ โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องและออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐาน และจะกำหนดให้นำเอกสารมายื่นใหม่ได้ภายในวันที่กำหนด ส่วนกรณีคนต่างด้าวยังอยู่ต่างประเทศ หรือไม่อยู่ในราชอาณาจักร ให้ผู้รับมอบอำนาจจากคนต่างด้าว หรือนายจ้างดำเนินการยื่นเอกสารเช่นเดียวกัน และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***