หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค
 

 

เงินสนับสนุนการศึกษาและเงินบริจาค 
 

 

 

 
1. ชื่อเรื่อง :ข้อแตกต่างในการหักลดหย่อนระหว่างการบริจาคเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาและเงินบริจาค

คำถาม :  ใบอนุโมทนาบัตรเขียนว่ามอบเงินเพื่อเป็นเจ้าภาพบรรพชาสามเณรและถวายทุนการศึกษาของโรงเรียนวัดรัฐบาลถือเป็นเงินบริจาคหรือสนับสนุนเพื่อการศึกษา
 
คำตอบ :  ถือว่าเป็นเงินบริจาค ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากรเนื่องจากเงินสนับสนุนเพื่อการศึกษาต้องเป็นการจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการให้ความเห็นชอบและเป็นค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547
 
2. ชื่อเรื่อง :ภริยามีเงินได้ ในระหว่างปีภาษีบริจาคเงินไว้ และยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 รวมกับสามี
 
คำถาม :  สามีมีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารและเงินได้ประเภทอื่นซึ่งสามารถเลือกนำ มาคำนวณภาษีได้ และภริยามีเงินได้หลายอย่างรวมทั้งมีเงินได้จากเงินฝากธนาคารและเงินปันผลด้วยและสามีและภริยาต่างฝ่ายต่างมีเงินบริจาค ในการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 ของสามีระบุว่าคู่สมรสมีเงินได้รวมคำนวณ จะหักลดหย่อนเงินบริจาคอย่างไร
คำตอบ :  การหักลดหย่อนเงินบริจาคกฎหมายกำหนดให้ผู้มีเงินได้มีสิทธินำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนได้ ตามมาตรา 47(7)(ก)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีสามีและภริยามีเงินได้ทั้งสองฝ่ายกฎหมายกำหนดให้ถือว่า เงินได้ของภริยาเป็นเงินได้ของสามีและสามีเป็นผู้มีหน้าที่และความรับผิดในการยื่นรายการและเสียภาษีโดยถือว่าสามีและภริยาเป็นหน่วยภาษีเดียวกัน ดังนั้นในส่วนของเงินบริจาคไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในนามของสามีหรือภริยาสามีมีสิทธินำเงินบริจาคทั้งในส่วนของตนเองและในส่วนของภริยามาหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้
                
อย่างไรก็ตาม หากสามีใช้สิทธิเลือกไม่นำเงินได้ในส่วนของตนทั้งหมดมารวมเป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามีไม่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคในส่วนของตนเองมาหักลดหย่อนแต่มีสิทธิ์นำเงินบริจาคเฉพาะส่วนของภริยามาหักลดหย่อนได้เท่านั้น
3. ชื่อเรื่อง : การบริจาคเงินให้โบสถ์ทางคริสต์ศาสนา หรือมัสยิดตามศาสนาอิสลามและวัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศ
 
คำถาม :  บริจาคเงินให้วัดวาอาราม รวมถึงวัดในต่างแดน และทุกศาสนานำมาหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่
 
คำตอบ :  การบริจาคให้วัดที่ก่อตั้งขึ้นในต่างประเทศผู้บริจาคไม่สามารถนำมาหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ ส่วนการบริจาคให้วัด (ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505) โบสถ์ทางคริสต์ศาสนาหรือมัสยิดตามศาสนาอิสลาม ที่ตั้งในไทย สามารถหักลดหย่อนได้ ได้ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
ชื่อเรื่อง : 4. การบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่โครงการของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำถาม :  บุคคลธรรมดาบริจาคเงินเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้แก่โครงการพัฒนาเด็กไทยด้วย ICT ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีสิทธิหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่
 
คำตอบ :  ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนบริจาคได้เท่าจำนวนที่บริจาคแต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้วเพราะถือเป็นการบริจาคเงินให้แก่สถานศึกษาของทางราชการหรือสถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถานศึกษาที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 
5. ชื่อเรื่อง :บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา
คำถาม :  บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สิน เช่น คอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษาสามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินที่บริจาคมาลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้หรือไม่
คำตอบ :  บุคคลธรรมดาบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษาไม่สามารถนำมูลค่าของทรัพย์สินมาหักลดหย่อนได้ แต่หากบริจาคเงินเพื่อซื้อทรัพย์สินเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แก่สถานศึกษาของทางราชการ สถานศึกษาขององค์การรัฐบาลโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนก็มีสิทธิหักลดหย่อนได้เท่าจำนวนที่บริจาค แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินที่เหลือหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร แล้วและหากเป็นการบริจาคให้แก่โครงการที่กระทรวงศึกษาให้ความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการที่กำหนด ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พ.ศ.2547 จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่า แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนดังกล่าวแล้ว
6. ชื่อเรื่อง :บุคคลธรรมดาบริจาคเงินทำบุญทอดกฐิน
 
คำถาม :  บุคคลธรรมดาบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินที่วัดสามารถนำหลักฐานการบริจาคที่วัดออกให้มาหักลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
คำตอบ :  หากบุคคลธรรมดาบริจาคเงินทำบุญทอดกฐินที่วัดที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พ.ศ.2505 และได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการก็มีสิทธินำเงินบริจาคดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
7. ชื่อเรื่อง : คณะบุคคลบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองไม่ได้
คำถาม :  คณะบุคคลยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีต้องชำระ จำนวน 500 บาทสามารถแสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้หรือไม่
คำตอบ :  ไม่ได้ เนื่องจากผู้เสียภาษีที่สามารถแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้ต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีสัญชาติไทย ตามข้อ 1 ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)
8. ชื่อเรื่อง : ยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 แสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้
คำถาม :  นาย ก. ยื่นแบบภ.ง.ด.90 มีเงินภาษีต้องชำระ จำนวน 500 บาทแสดงความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งต่อมาต้องการเปลี่ยนพรรคการเมืองที่ได้แสดงความประสงค์ไว้ สามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 เพิ่มเติมเพื่อแจ้งความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใหม่ได้หรือไม่
คำตอบ :  ไม่ได้ เมื่อผู้เสียภาษีแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดแล้ว ห้ามเปลี่ยนแปลงตามข้อ 1(2) ของประกาศอธิบดีฯ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 176)
                  
อย่างไรก็ตาม หากผู้เสียภาษียื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ฉบับปกติไม่ได้แสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองใดต่อมาผู้เสียภาษีมีความประสงค์จะแสดงเจตนาบริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 เพิ่มเติมเพื่อแจ้งความประสงค์บริจาคเงินภาษีให้แก่พรรคการเมืองได้
9.ชื่อเรื่อง   : บุคคลหลายคนบริจาคเงินร่วมกัน
คำถาม :  ผู้มีเงินได้ร่วมกันบริจาคเงินโดยระบุชื่อบุคคลหลายคนในใบเสร็จรับเงินบริจาค แต่ไม่ได้แยกจำนวนเงินไว้หากผู้บริจาคทุกคนมีเงินได้จะสามารถนำไปลดหย่อนเงินบริจาคได้คนละเท่าไร
คำตอบ :  ถือว่าบริจาคคนละเท่า ๆกัน 
10.ชื่อเรื่อง : บริจาคร่วม 2 คน ไม่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค 1 คน
คำถาม :  นาย ก และ นาย ขบริจาคเงินให้วัดได้รับใบอนุโมทนาบัตรระบุชื่อผู้บริจาคร่วม แต่นาย กไม่ใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาค สามารถให้นาย ขนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคทั้งจำนวนได้หรือไม่
คำตอบ :   ไม่ได้ นาย ก และนายข มีสิทธิหักลดหย่อนเงินบริจาคคนละครึ่งหนึ่ง ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร
11.ชื่อเรื่องรูปแบบใบอนุโมทนาบัตรที่มีสิทธินำไปหักเป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณเงินได้
คำถาม :  วัด ก.ได้รับประกาศตั้งเป็นวัดขึ้นในพระพุทธศาสนาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2542 ขอทราบรูปแบบใบอนุโมทนาบัตรที่ถูกต้องตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2)
คำตอบ :  ประกาศกระทรวงการคลังฉบับดังกล่าวมิได้มีการกำหนดตัวอย่างรูปแบบของใบอนุโมทนาบัตรไว้ แต่ควรมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
                    1.
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
                    2.
ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
                    3.
เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
                    4.
วัน เดือน ปีที่ออกใบรับ
                    5.
จำนวนเงินที่รับ
                   
ทั้งนี้ตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ที่มา : http://www.rd.go.th/publish/28933.0.html

 

 


 
บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***