หน้าแรก / ห้องเรียนกฏหมาย

สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญยัติการทะเบียนคนต่างด้าว
 

สรุปสาระสำคัญ

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๔๙๓

 

๑. หลักการและเหตุผล เนื่องจากคนต่างด้าวที่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักรไทยยังมิได้มีทะเบียนให้เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งเป็นการยากที่ทราบว่าคนต่างด้าวใดมีภูมิลำเนาอยู่ในท้องถิ่นใดบ้าง มีจำนวนมากน้อยเพียงไรเป็นคนเข้ามาอยู่ก่อนแล้วหรือพึ่งเข้ามาใหม่ และเป็นเหตุให้คนต่างด้าวหลบหนีเข้ามาได้สะดวก จึงกำหนดให้มีกฎหมายขึ้นให้คนต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัว เพื่อประโยชน์แก่ทางการปกครองให้เป็นระเบียบเรียบร้อยทัดเทียมนานาอารยประเทศ

 

๒. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าว มีดังนี้

พระราชบัญญัติการทะเบียนคนต่างด้าวได้กำหนดให้คนต่างด้าวที่มีอายุตั้งแต่สิบสิงปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่อยู่ในราชอาณาจักรต้องมีใบสำคัญประจำตัว โดยการขอใบสำคัญประจำตัวนี้สามารถยื่นเรื่องต่อนายทะเบียนในท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นมีภูมิลำเนา ทั้งนี้ต้องยื่นเรื่องขอใบสำคัญประจำตัวภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่อายุสิบสิงปีบริบูรณ์ หรือวันที่รับอนุญาตให้เป็นคนเข้าเมืองแล้วแต่กรณี

ในกรณีที่คนต่างด้าวย้ายภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ให้นำใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวไปแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เดิมและให้แจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่เข้าไปอยู่ใหม่ภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่วันไปถึง แต่ต้องไม่ช้าเกินกว่าสามสิบวันนับแต่วันแจ้งย้ายไป

ในกรณีที่คนต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ไปชั่วคราวเกินเจ็ดวัน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนเข้าไปอยู่ชั่วคราวภายในสี่วิบแปดชั่วโมงนับแต่วันไปถึง

ในกรณีคนต่างด้าวตายให้เจ้าบ้านแห่งท้องที่คนต่างด้าวนั้นตายแจ้งต่อนายทะเบียนท้องที่ที่คนต่างด้าวนั้นตาย ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่เวลาตาย

ผู้มีใบสำคัญประจำตัว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสัญชาติ หรือเปลี่ยนอาชีพ ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล ให้นำใบสำคัญประจำตัวแจ้งต่อนายทะเบียนที่ตนมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเจ็ดวันนับแต่วันเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ทั้งนี้คนต่างด้าวซึ่งต้องมีใบสำคัญประจำตัว ต้องมีใบสำคัญประจำตัวติดตัวหรือเก็บไว้ในลักษณะซึ่งจะแสดงต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้เสมอเมื่อถูกเรียกให้ต้องแสดงเอกสารดังกล่าวด้วย

 

๓. กฎกระทรวงนั้น ให้มีผลใช้บังคับเมื่อได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

บริการและให้คำปรึกษา
 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.
_
***กรุณาฝากข้อความเราจะติดต่อกลับ***
Name
***
E-mail
***
Phone Number
***
Message
***