หน้าแรก / บริการและให้คำปรึกษา /บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย
 

บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

   บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดย SLC ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาในทุกกรณี ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาด้านใด จะเป็นข้อกฎหมายหรือสัญญาที่ต้องการให้ตีความวินิจฉัย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน บริการให้คำปรึกษาเพื่อการยุติปัญหาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งระเบียบราชการอื่น ๆ หรือการทำความเห็นตีความสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อสัญญาที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ

รับจดทะเบียนธุรกิจ

   บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตรวจสอบเอกสาร ขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง แก้ไขทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เพิ่มหรือลดผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ (หุ้นส่วนหรือกรรมการเข้า - ออกจากบริษัท) ตลอดจนอำนาจในการลงนามของกรรมการ จดทะเบียนเพิ่มทุนลดทุน แก้ไขตราสำคัญ ควบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน แปลสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด หรือแปลสภาพบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ย้ายสำนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานผู้แทน ตรวจสอบงบการเงิน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ตั้งผู้ชำระบัญชี จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี รวมตลอดถึงการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอมีเลขที่บัญชีนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และดำเนินการต่าง ๆ ทางด้านภาษีอากร

ขอใบอนุญาติทำงาน

   ขอใบอนุญาตทำงาน (VISA WORK PERMIT) เพื่อการทำงานในประเทศ ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ขอแปลงสัญชาติ ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ สำหรับการทำงาน การดำเนินธุรกิจ หรือการศึกษา รวมทั้งการจะทะเบียนสิทธิประเภทอื่น ๆ ของคนต่างด้าว

 ขอรับการส่งเสริมจาก BOI

   บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ และดำเนินการต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตเพื่อการรับบัตรส่งเสริมหรือเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดจนการเตรียมเอกสารสำคัญทางธุรกิจ การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมโดยไม่จำกัดว่าบริษัทนั้นจะเป็นของคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อในการแข่งขันสำหรับกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

 ขอใบอนุญาติจากหน่วยงานของรัฐ

   บริการรับดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนทุกประเภท ไม่ว่าท่านจะดำเนินธุรกิจในด้านใด ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ด้วยความจำเป็นของภาครัฐบางหน่วยงานจึงต้องมีระเบียบเข้ามาควบคุมการประกอบกิจการของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น บางกรณีจึงไม่อาจที่จะดำเนินการได้ทันที ซึ่งการดำเนินการนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงาน ซึ่งการมีใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร นำเข้ายาหรือเวชภัณฑ์ การนำเข้าเครื่องจักรหรือสินค้าควบคุม หรือการจดทะเบียนสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม โรงงาน สถานพยาบาล สถานศึกษา รวมถึงห้างร้านในบางกรณี ทั้งนี้รวมถึงการผ่านด่านศุลกากร

 จดทะเบียนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

   บริการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในงานต่าง ๆ ที่ผู้ประดิษฐ์ทำขึ้นเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รับตรวจสอบลิขสิทธิ์ของงานต่าง ๆ หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตรในการคิดค้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อนำไปใช้ในทางพาณิชย์และธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการร้องขอให้ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ไม่ถูกละเมิดจากต่างประเทศ

วางแผนภาษีและดูแลระบบภาษี

   รับวางแผนภาษี ดูแลระบบภาษี เพื่อการชำระภาษีที่ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด แต่ประหยัดรายจ่ายหรือทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น ด้วยทีมนักบริหาร นักเศรษฐศาสตร์ และนักสถิติมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ รับคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อการยื่นชำระภาษีทุกประเภท รับทำบัญชีภาษีเละยื่นชำระภาษี จัดทำงบการเงิน งบประมาณต่าง ๆ วางแผนการใช้จ่ายงและแผนบริหารงบประมาณ ตรวจสอบบัญชี ชำระบัญชี ฯลฯ

จัดทำเอกสารตามกฎหมาย

   บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ร่างนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ จัดทำบันทึก ข้อตกลง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือชี้แจง เพื่อการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือต่าง ๆ ที่ยื่นส่งกรมที่ดิน หรือการยื่นเอกสารต่อธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

 แปลเอกสารทางกฎหมายและรับรองเอกสาร

   บริการรับแปลเอกสารทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น หรือการแปลเอกสารจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองความถูกต้องแห่งเอกสารที่แปล รวมถึงบริการแปลเอกสารโดยผ่านการรับรองของกรมการกงสุลหรือสถานทูตต่าง ๆ

 
  ที่อยู่บริษัท : 77/254 อาคารราชเทวีทาวเวอร์ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กทม 10400
หน้าแรกเกี่ยวกับเรา บริการของเราข่าวและประชาสัมพันธ์บทสัมภาษณ์ลูกค้าและผลงานที่ผ่านมา ติดต่อเรา
  E-mail Address:service.lbc@gmail.com 
© 2008 Laibros.com, All rights reserved.