Services

 • ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

  บริษัท ไล บราเธอร์ส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้คำปรึกษาแก่บริษัทต่างชาติในประเทศไทย และบริษัทไทยที่ต้องการทำธุรกิจกับต่างประเทศ ด้วยความสามารถในการสื่อสารเป็นพิเศษทางด้านภาษาต่างๆ ทั้งภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน จึงทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการและการสนับสนุนลูกค้าได้อย่างเต็มที่


  บริการด้านการปรึกษาทางด้านธุรกิจ :

  • การจัดตั้งและจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล
  • การช่วยเหลือเรื่องVisa และ Work Permit ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ
  • บริการด้านการแปลเอกสาร และการจัดหาล่ามประสานงาน
  • การผลิตสื่อเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์บริษัท
  • การทำงานค้นคว้าด้านการตลาด
  • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย

 • ด้านประกันภัย

  หากท่านต้องการซื้อประกันภัยซักประเภทหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยกลุ่ม ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยวิชาชีพ สามารถอ่านเนื้อหารายละเอียดประกันภัย หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Prakan.biz หรือ Tel.02-255-9683-4

 • บริการให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย

  บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดย SLC ยินดีรับเป็นที่ปรึกษาในทุกกรณี ไม่ว่าท่านจะมีปัญหาด้านใด จะเป็นข้อกฎหมายหรือสัญญาที่ต้องการให้ตีความวินิจฉัย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน บริการให้คำปรึกษาเพื่อการยุติปัญหาระหว่างนายจ้างและลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมทั้งระเบียบราชการอื่น ๆ หรือการทำความเห็นตีความสัญญาต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อสัญญาที่ทำขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ


  รับจดทะเบียนธุรกิจ

  บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด (มหาชน) จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิตรวจสอบเอกสาร ขอสำเนาเอกสารพร้อมคำรับรอง แก้ไขทะเบียนบริษัท แก้ไขข้อบังคับหรือวัตถุประสงค์ จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท เพิ่มหรือลดผู้เป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ (หุ้นส่วนหรือกรรมการเข้า - ออกจากบริษัท) ตลอดจนอำนาจในการลงนามของกรรมการ จดทะเบียนเพิ่มทุนลดทุน แก้ไขตราสำคัญ ควบบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน แปลสภาพห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด หรือแปลสภาพบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ย้ายสำนักงานทั้งสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา หรือสำนักงานผู้แทน ตรวจสอบงบการเงิน จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด ตั้งผู้ชำระบัญชี จดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี รวมตลอดถึงการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ขอมีเลขที่บัญชีนายจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และดำเนินการต่าง ๆ ทางด้านภาษีอากร


  ขอใบอนุญาตทำงาน

  ขอใบอนุญาตทำงาน (VISA WORK PERMIT) เพื่อการทำงานในประเทศ ต่อวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน จดทะเบียนพำนักในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว ขอแปลงสัญชาติ ขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อการประกอบกิจการของคนต่างด้าว การขอวีซ่าประเภทต่าง ๆ สำหรับการทำงาน การดำเนินธุรกิจ หรือการศึกษา รวมทั้งการจะทะเบียนสิทธิประเภทอื่น ๆ ของคนต่างด้าว


  ขอรับการส่งเสริมจาก BOI

  บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ และดำเนินการต่าง ๆ ในการขอใบอนุญาตเพื่อการรับบัตรส่งเสริมหรือเพื่อให้ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดจนการเตรียมเอกสารสำคัญทางธุรกิจ การขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวในบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมโดยไม่จำกัดว่าบริษัทนั้นจะเป็นของคนไทยหรือชาวต่างชาติ โดยเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อในการแข่งขันสำหรับกิจการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล


  ขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

  บริการรับดำเนินการจดทะเบียนขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์การมหาชนทุกประเภท ไม่ว่าท่านจะดำเนินธุรกิจในด้านใด ซึ่งในปัจจุบันแทบทุกธุรกิจมีการแข่งขันกันสูง ด้วยความจำเป็นของภาครัฐบางหน่วยงานจึงต้องมีระเบียบเข้ามาควบคุมการประกอบกิจการของบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น บางกรณีจึงไม่อาจที่จะดำเนินการได้ทันที ซึ่งการดำเนินการนี้ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงาน ซึ่งการมีใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น ใบอนุญาตนำเข้าอาหาร นำเข้ายาหรือเวชภัณฑ์ การนำเข้าเครื่องจักรหรือสินค้าควบคุม หรือการจดทะเบียนสถานประกอบการต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม โรงงาน สถานพยาบาล สถานศึกษา รวมถึงห้างร้านในบางกรณี ทั้งนี้รวมถึงการผ่านด่านศุลกากร


  จดทะเบียนลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  บริการรับจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในงานต่าง ๆ ที่ผู้ประดิษฐ์ทำขึ้นเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย รับตรวจสอบลิขสิทธิ์ของงานต่าง ๆ หรือการจดทะเบียนสิทธิบัตรในการคิดค้นที่สำคัญและเป็นประโยชน์ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อนำไปใช้ในทางพาณิชย์และธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการร้องขอให้ได้รับความคุ้มครองเพื่อให้ไม่ถูกละเมิดจากต่างประเทศ


  วางแผนภาษีและดูแลระบบภาษี

  รับวางแผนภาษี ดูแลระบบภาษี เพื่อการชำระภาษีที่ถูกต้องตรงตามที่กฎหมายกำหนด แต่ประหยัดรายจ่ายหรือทำให้บริษัทมีรายได้มากขึ้น ด้วยทีมนักบริหาร นักเศรษฐศาสตร์ และนักสถิติมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ รับคำนวณรายได้และรายจ่ายเพื่อการยื่นชำระภาษีทุกประเภท รับทำบัญชีภาษีเละยื่นชำระภาษี จัดทำงบการเงิน งบประมาณต่าง ๆ วางแผนการใช้จ่ายงและแผนบริหารงบประมาณ ตรวจสอบบัญชี ชำระบัญชี ฯลฯ


  จัดทำเอกสารตามกฎหมาย

  บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย ร่างนิติกรรม สัญญาต่าง ๆ จัดทำบันทึก ข้อตกลง หนังสือมอบอำนาจ หนังสือชี้แจง เพื่อการนำไปใช้ในหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือต่าง ๆ ที่ยื่นส่งกรมที่ดิน หรือการยื่นเอกสารต่อธนาคาร สถาบันการเงิน หน่วยงานเอกชน และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น


  แปลเอกสารทางกฎหมายและรับรองเอกสาร

  บริการรับแปลเอกสารทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เยอรมัน ฝรั่งเศส เป็นต้น หรือการแปลเอกสารจากต่างประเทศเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองความถูกต้องแห่งเอกสารที่แปล รวมถึงบริการแปลเอกสารโดยผ่านการรับรองของกรมการกงสุลหรือสถานทูตต่าง ๆ